Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej- Katarzyny Czajka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1244/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :

1/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanej przy ul . Osada Rybacka 10C w Gdyni, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział
Ksiąg Wieczystych – KW nr GD1Y/00019957/7, nieruchomość stanowi działkę nr ew.1659, obręb 21, Oksywie, obszar 0,0900 ha, sposób korzystania – tereny mieszkaniowe, działka zabudowana budynkami nr 1009 / pow. zabudowy 190 m2/ i 1010 / budynki garaży – pow. 32m 2/ , zabudowa z 1994 r.

2/ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej przy ul. Osada Rybacka 10D w Gdyni , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych – KW nr GD1Y/00021746/2,
nieruchomość stanowi działkę nr ew. 1644, obręb 21 , Oksywie, obszar 0,1338 ha, sposób korzystania – zurbanizowane tereny niezabudowane / Nieruchomości zbywane łącznie.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.405.000,00 zł ( słownie : jeden milion czterysta pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2020 roku na adres : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1244/19.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6 marca 2020 roku r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100 A , 00-454 Warszawa , w Sali nr 119.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 70 265,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyny Czajka w upadłości na rach.bankowy 36 1090 1014 0000 0001 4344 0945 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1244/19 ”
najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 15.01.2020 o zatwierdzeniu warunków przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii
Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronach www.upadlosci-warszawa.pl, www.kancelaria-golebiowska.com.pl oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1244/19.

Operat szacunkowy

Warunki przetargu

2020-01-28T11:48:00+00:00