Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1162/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 76 usytuowanej na XIII kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorskiej 8 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga
Południe , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA6M/00463018/1 wraz z udziałem w wysokości 6122/6554152 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nr KW WA6M/00210421/1. Powierzchnia lokalu – 59,60 m2 – Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 176 324,00 zł ( słownie : sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote ).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2020 roku na adres : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.
Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1162/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 10 czerwca 2020 roku r. o godz. 9.35 w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100 A, 00-454Warszawa, w Sali nr 119.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.816,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Roberta Pośniaka w upadłości :

na rach.bankowy 03 1090 1753 0000 0001 1163 8406 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1162/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Operat szacunkowy dostępny jest w czytelni Sądu (parter budynku).

Pozostałe informacje na temat przedmiotu przetargu dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 oraz na
www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Warunki przetargu

Operat szacunkowy

Postanowienie sądu

 

2020-04-23T12:08:23+00:00