Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Danuty C

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  XIX GUp 1230/19  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:   

 udziału w wysokości 2/3  w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej  budynkiem mieszkalnym , położonej przy ul. Okrzei 16A w Grodzisku Mazowieckim  woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim  IV  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1G/00040876/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi  370.177,00  zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  18 maja 2021 roku na adres: Kancelaria Syndyka ul.  Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa z dopiskiem oferta przetargowa   XIX GUp 1230/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz  przeprowadzenie licytacji  nastąpi  w dniu  20 maja 2021 roku r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  18.510,00  zł  (słownie:  osiemnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości  Danuty Ciechowicz w upadłości:

nr rach.bankowego:   26 1090 1014 0000 0001 4344 0834 z dopiskiem „wadium – przetarg  – sygn. akt. XIX GUp 1230/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj  18 maja 2021 r.

Operat szacunkowy , warunki sprzedaży oraz pozostałe   informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży  dostępne są w Kancelarii  Syndyka ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt.  lub pod nr  tel. 605 420 802 oraz na  www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Warunki regulaminu sprzedaży i licytacji 

2021-04-30T15:18:46+00:00