Syndyk w postępowaniu upadłościowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Józefin

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 1523/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Józefin, powiat miński, gmina Halinów, woj. mazowieckie, obejmującej działki nr ew. 14/12 , 14/20 i 14/21 o łącznej pow. 1100 m2, dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SI1M/00063732/4

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 76.620,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2022 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp1523/20.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2022 godz.12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.662,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Janusz Daniszewski w upadłości nr 82 1090 1753 0000 0001 2252 0772 z dopiskiem „wadium -przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1523/20 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu , operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się lub pod nr tel. 504 036 133 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl /zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Warunki sprzedaży i aukcji 

2021-12-22T10:09:46+00:00