Syndyk w postępowaniu upadłościowym lokal E.J. Osmańczyka 28

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (XIX GUp 160/21 , XIX GU 1880/20) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:  własność nieruchomości lokalowej położonej na 4 kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ul. E. J. Osmańczyka 28 nr 78 w
Warszawie o pow. 61,60 m 2 wraz z udziałem w wysokości 655/148685 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WA1M/00458454/6, – udział w wysokości 10/1500 w nieruchomości niemieszkalnej – hali garażowej , w której znajduje się miejsce postojowe nr 93, na kondygnacji podziemnej, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WA1M/00458144/0.Z własnością lokalu niemieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 48056/148685, KW nr WA1M/00338374/4.
Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 681.000,00 zł ( słownie : sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 groszy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2021 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 160/21.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 godz.13.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 34.050,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Katarzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001 4770 0962 z dopiskiem „wadium – przetarg – lokal mieszkalny – sygn. akt. XIX GUp 160/21 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Warunki Sprzedaży i Aukcji 

Operat Szacunkowy

Ogłoszenie Monitor Sądowy

Film

2021-11-04T13:01:36+00:00