Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą George- Pol sygn. akt  X GUp  71/13  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :

prawa własności  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  na terenie miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie  wymienione poniżej  składającej się z działek  zbywanych łącznie,

o nr ew.: –   4/2 , 213/2 /  o pow. 0,5398 ha   i   3,8974 ha  o łącznej pow. 4,4372 ha , KW PL1O/00044595/1,  cena wywoławcza  63 662,00 zł brutto/ słownie : sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote brutto/

oraz udziałów w wysokości 1/2 części we współwłasności  nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej, składające się z działek ew. o nr  4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3  o łącznej pow. 0,0404 ha, KW  PL1O/00029402/1, cena wywoławcza  338 ,00 zł brutto  / słownie : trzysta trzydzieści osiem złotych brutto/

Cena łączna wywoławcza wynosi  64 000,00  zł /słownie:  sześćdziesiąt cztery tysiące złotych   brutto

Oferty pisemne należy składać  w nieprzekraczającym terminie  do dnia 10 maja  2019 r.  na adres:  Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych  ul.Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, sygn. akt X GUp 71/13.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 maja 2019 r.   w gmachu Sądu  Rejonowego  dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych  ul.Czerniakowska 100A, w Sali  nr 14 o godz. 13.00.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 10 maja  2019 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości   3 200,00 zł (słownie:  trzy tysiące dwieście  złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości   

nr rach.  12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 13 marca 2019 r., opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w  aktach sprawy, sygn.  X GUp 71/13 w- czytelnia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych  ul.Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa , oraz w Kancelarii  Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr  tel. 605 420 802

 

WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

2019-03-18T14:04:07+00:00