Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX 169/19 / wcześniejsza sygn. akt X GUp 222/17/ ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3437 m kw., położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin, w powiecie sochaczewskim, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą , niż 66.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 20 lutego 2020 r. na adres:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa / Ludwików/.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 10.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) na rachunek bankowy masy upadłości:

Adam Johaniuk w upadłości nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 08.01.2020 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu
sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www. kancelaria-golebiowska .com .

 

WARUNKI PRZETARGU

 

OPERAT SZACUNKOWY

2020-01-30T11:41:13+00:00