Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX 169/19 /
wcześniejsza sygn. akt X GUp 222/17/ ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3437 m kw. , położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin,
w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą , niż 82.500,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 28 sierpnia 2019 r. na adres:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa,
z dopiskiem Oferta przetargowa / Ludwików/.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości
4.125,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości
nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , postanowienie Sądu z dnia 25.07. 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości,
opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.
Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802.

 

Warunki przetargu i aukcji Adama Johaniuka nr 1

Operat Szacunkowy – działka Ludwików

2019-08-07T14:21:42+00:00