Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m kw. , zabudowanej  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym , o pow. użytkowej 213,89 m. kw. , położonej w miejscowości Seroki Parcela  przy ul. Kwiatowej 1 na terenie gminy Teresin , w powiecie sochaczewskim, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00020046/4  za cenę nie niższą, niż 295.160,00zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt  złotych)

Oferty pisemne należy   składać   do dnia 17 grudnia 2018 r.  na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 2

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi  w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 11.00,  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 17 grudnia  2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości   14.760,00  zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt    złotych)   na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości   

nr rach.  51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji,  postanowienie Sądu z dnia 25.07.2018 o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki tego prawa własności  nieruchomości, opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr  tel. 605 420 802,   na stronie  www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

2018-12-07T11:04:16+00:00