Syndyk  w postępowaniu upadłościowym – ½ w prawie  własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  XIX GUp 1244/19  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:    

  udziału w wysokości ½ w prawie  własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej działkę o nr ew. nr 201, pow. 1,19 ha, obręb 0015, położonej w miejscowości Kromnów , gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta  przez Sąd Rejonowy  w Sochaczewie  V Wydział Ksiąg Wieczystych –    KW nr PL1O/00027263/0

Drugi współwłaściciel jest też zainteresowany zbyciem swojego udziału.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 16.569,00  zł (słownie : szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć  złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  5 czerwca 2020   roku na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa,  XIX GUp 1244/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca  o godz. 12.00  w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1 660  zł  (słownie:  jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt   złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości  Katarzyny Czajka w upadłości na rach.bankowy   36 1090 1014 0000 0001 4344 0945  z dopiskiem „wadium – przetarg  – sygn. akt. XIX GUp 1244/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji,  postanowienie Sądu z dnia 08.05.2020 o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki , opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Syndyka ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr  tel. 605 420 802,  , www.kancelaria-golebiowska.com.pl zakładka przetargu upadłościowe.

 

Operat szacunkowy

Warunki przetargu i aukcji

2020-05-20T16:44:02+00:00