Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym w Ząbkach

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 670/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup ½ udziału w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 5 , położonego w Ząbkach ul. Stefana Batorego 6 ,powiat wołomiński , woj .mazowieckie, o pow. 37,40 m2 , usytuowanego na drugiej kondygnacji budynku wielolokalowego , złożonego z jednego pokoju , kuchni, przedpokoju, , łazienki , pomieszczenia piwnicznego , z którego własnością związany jest udział w wysokości 4270/89212 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali / nr KW WA1W/00088868/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych , nr KW z której wyodrębniono lokal: WA1W/0005270/0.

Cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto.

Wadium w wysokości 5 963,00 zł , należy wpłacić nZąbki, ul. Batorego 6a rach. bankowy masy upadłości Małgorzaty Smater nr 26 1090 1014 0000 0001 3482 8592 do dnia 25.08.2017 r.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie do 25.08. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08Ząbki, Batorego 6. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.15.00.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802, www.kancelaria-golebiowska.com.pl , zakładka przetargi upadłościowe

 

Ząbki, ul Batorego 6

Warunki sprzedaży ½ udziału we własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ząbkach, ul. Stefana Batorego 6 – Małgorzata Smater w upadłości .

Par.1

Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu ofertowego na sprzedaż ½ udziału we własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ząbkach, ul. Stefana Batorego 6 – współwłasność Małgorzata Smater w upadłości .

Par.2

Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy – udział w wysokości ½ w odrębnym prawie:

– własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 37,40 m2 położonego w Ząbkach, ul.Stefana Batorego nr 6, powiat wołomiński, woj. mazowieckie , usytuowany na drugiej kondygnacji budynku wielolokalowego , złożony z jednego pokoju ,kuchni , przedpokoju i łazienki pomieszczenia piwnicznego . Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4270/89212 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej: WA1M/00088868/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych , nr KW z której wyodrębniono lokal : WA1W/0005270/0

Udział w nieruchomości lokalowej został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 23.05.2017 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dr Zbigniewa Pawlaka upr.nr 5110.

Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu ,o którym mowa powyżej należy do brata Małgorzaty Smater – Marka Jąkały.

Par.3

Cena wywoławcza za ½ udziału w składniku majątkowym wym. w par. 2 wynosi 59 632 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote brutto).

Par.4

1.Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:

  1. w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
  2. w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .

2. Informację o zamiarze sprzedaży syndyk upublicznia co najmniej 21 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na bezpłatnych portalach internetowych, związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Par.5

1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem – Oferta na zakup udziału w lokalu w Ząbkach X GUp 670/16 . Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 25.08.2017

W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.

4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

Par.6

Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :

  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
  2. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
  3. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  4. wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:

– w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;

– w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem ;

f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;

g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem , i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h. dowód wpłaty wadium.

i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.

Par.7

1.Wadium w wysokości 5 963,00 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości: Małgorzata Smater w upadłości nr 26 1090 1014 0000 0001 3482 8592 do dnia 25.08.2017 r.

2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.

3.Oferenci , którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.

4.Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu , będzie zwrócone na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.

5.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana przez syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

6.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza , wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości .

Par.8

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2017 w Kancelarii Syndyka godz. 15.00

2.Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie oraz www.kancelaria-golebiowska.com.pl

3.Po stwierdzeniu , iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4 , Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji ( licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia) , który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.

5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

Par.9

Opis i oszacowanie składników majątkowych o których mowa w par.2 oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( Tel. 605 420 802) w godzinach 9.00- 17.00 , adres email m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl,

Par.10

1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .

2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :

– spełnienie wymogów określonych w par.6;

-wpłata wadium określonego w par.7;

– najwyższa zaoferowana cena nabycia brutto w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.

– w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.

3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:

– przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza ,

– wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy wskazany w par.7 pkt.1.na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).

– pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,

– w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza .

Par.11.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Par.12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe .

 

Zapisz

2018-12-06T23:35:21+00:00