Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj, mazowieckie.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ambik , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn.akt X GUp 614/16 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następującej nieruchomości gruntowej położonej:

w miejscowości Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj, mazowieckie , stanowiącej działkę nr 26/2 z obrębu 0005 , o pow. 3000 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1G/00068329/5 .

Cena wywoławcza to kwota 6 106 zł brutto.

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Oferta Parysów ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt X GUp 614/16, do dnia 12 maja 2017 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 12 maja 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 611 zł (słownie: sześćset jedenaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Agnieszka Ambik w upadłości

nr rach. 73 1090 2590 0000 0001 3342 8294

Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego. .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com

mapy i zdjęcia działki

Parysów 1 Parysów 2 Parysów 3

2018-12-06T23:34:26+00:00