Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej położonej w Radzyminie

OBWIESZCZENIE
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 85/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup ½ udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie /powiat wołomiński/ , przy ul.Słowackiego 51, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi KW nr WA1M/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu w części 8128/298162.
Cena wywoławcza 158 250 zł.
Wadium w wysokości 7 912 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 25.10.2016 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 25.10. 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10. 2016 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.
Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802.
Na stronie  http://syndyksprzeda.blogspot.com/2016/08/sygn.html :
warunki sprzedaży, postanowienie sądu, wycena nieruchomości, treść księgi wieczystej.
Drugi udział w wysokości 1/2 części lokalu zbywany będzie w drodze licytacji komorniczej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dariusza Wiercigrocha KM 404/14.

 

Sygn. akt X GUp 85/16

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w osobie:
Sędziego Komisarza SSR Marcina Krawczyka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kaflaka w przedmiocie wniosku Syndyka z dnia 20 lipca 2016 roku o wyrażenie zezwolenia na sprzedaż udziału w nieruchomości z wolnej ręki
postanawia: 
zezwolić Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kaflaka 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie (powiat wołomiński), przy ul. Słowackiego 51 dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WAM/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu działki w części 8128/298162  za cenę nie niższą niż 158.250,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na warunkach określonych w załączniku do wniosku Syndyka zatytułowanego “Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym (…)” (k.121-126), który stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

Sędzia – komisarz Marcin Krawczyk

WARUNKI SPRZEDAŻY
Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 – Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 1
Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu oferowanego na sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 – własność Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 2
Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy – współwłasność w wysokości 1/2 w odrębnym prawie:
– własność lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. użytkowej 81,28 m kw. położonego w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51, woj. mazowieckie, usytuowany na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, złożonego z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, hallu, antresoli i dwóch łazienek. Z własnością lokalu związany jest w wysokości 8128/298162 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt/ działka nr 23/12 o pow. 0,3589 ha/ oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej: WA1M/00106865/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Nr KW z której wyodrębniono lokal: WA1W/00093143/4.
Właścicielowi lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego udziału oraz sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przysługuje: prawo wyłącznego korzystania z dwóch balkonów o pow. 2.16 m kw i tarasu o pow. 14,64 m kw. przylegających bezpośrednio do lokalu oraz prawo wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego oznaczonego nr 34.
Lokal położony jest w nowym budownictwie na osiedlu strzeżonym.
Udział w nieruchomości lokalowej został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 06.05.2016 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Sobczaka upr. nr 2207.
Uwaga: drugi udział w wysokości 1/2 w lokalu, o którym mowa powyżej do Alicji Kafla, byłego małżonka.
Par.3
Cena wywoławcza za 1/2 udziału w składniku majątkowym wym. w par.2 wynosi 158.250zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto)
Par.4
1. Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:
 • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
 • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny).
2. Informację o zamiarze sprzedaży  syndyk upublicznia co najmniej 14 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych.
Par.5
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem _ Oferta na zakup udziału w lokalu w Radzyminie XGUp 85/16. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 25.10.2016
W razie przesłania oferty pocztą, kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem, o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.
Par.6
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznaną za ważną:
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr telefonu;
 • oferowaną cenę(dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
 • w przypadku przedsiębiorstw – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiot gospodarczych, nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m. in.:
 1. w przypadku, gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
 2. w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się  z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone w tym regulaminie;
 4. oświadczenie Oferenta,  że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;
 5. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 6. dowód wpłaty wadium;
 7. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Par.7
1. Wadium w wysokości 7912 zł, należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 25.10.2016r.
2. O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku upadłości o którym można w pkt. 1, nie zaś data z dowodu wpłaty.
3. Oferenci, którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt.1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.
4. Wadium Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu, będzie zwrócone na rachunek oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.
5. Wadium wpłacone Oferenta, którego oferta zostanie wybrana przez Syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
6. W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez Syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości.
Par.8
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2016r. w Kancelarii Syndyka o godz. 10.00.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie oraz http://syndyksprzeda.blogspot.com
3. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4, Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.
5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
Par. 9
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( tel. 605 420 802) w godzinach 9.00-17, adres e-mail: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl
 
Par.10
1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .
2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :
– spełnienie wymogów określonych w par.6;
-wpłata wadium określonego w par.7;
– najwyższa zaoferowana cena nabycia w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.
– w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.
3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:
– przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza,
– wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości likwidacyjnej Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 , na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).
– pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,
– w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza.
Par.11
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Par.12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
Syndyk Małgorzata Kardas Gołębiowska
2018-12-06T23:33:12+00:00