Rozliczenie roczne podatku dochodowego w PIT za rok 2016 a program 500 plus

Rozliczenie roczne podatku dochodowego w PIT za rok 2016 a program 500 plus

Państwo wspiera polskie rodziny przez realizację polityki prorodzinnej m. in. poprzez świadczenie związane z porodem, odliczaną od podatku ulgę prorodzinną, a także zwolnienie z podatku świadczeń przyznawanym polskim rodzinom. Do świadczeń zwolnionych z opodatkowania – należą:

 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów,
 • świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych (art. 21 ust. 1 pkt 64 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Program „500 plus” to świadczenie wychowawcze wprowadzane zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach programu 500 plus świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 r. ż. matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie 500+ przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Zwolnienie z opodatkowania kwot otrzymywanych z programu 500 plus oznacza, że:

 • w trakcie roku jednostka wypłacająca świadczenie nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy,
 • deklaracja roczna podatnika nie będzie zawierała informacji o kwotach wypłacanych z programu „500 plus”.

W przypadku gdy podatnik nie posiada innych przychodów w danym roku, nie ma obowiązku składać żadnej deklaracji podatkowej,

Gdy podatnik posiada inne źródła przychodów (np. zarabia na podstawie umowy o pracę) – wówczas składa właściwą dla siebie deklarację podatkową i wykazuje w niej właściwe przychody opodatkowane pomijając w pozycjach obejmujące przychody kwoty pochodzące z programu 500 plus.

Przychody z programu „500 +” a zarobki osiągane za granicą

Kwoty zwolnione z opodatkowania nie wpływają na zasady rozlicza zarobków zagranicznych. Gdy podatnik uzyskuje w roku podatkowym wyłącznie przychody z zagranicy, w przypadku których zastosowanie znajduje zwolnienie z progresją (np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec), a w Polsce jedynie kwoty programu „500 plus”, to podatnik nadal nie musi składać w Polsce deklaracji podatkowej.

Gdy podatnik uzyskuje dochody z zagranicy, do których zastosowanie ma zasada proporcjonalnego odliczenia , to kwoty ze świadczenia 500plus nie wpływają na wartość przychodu.

Świadczenie z programu „500 plus” a ulga prorodzinna

Zwolnione z opodatkowania świadczenie po 500 zł na miesiąc na dziecko nie ogranicza prawa rodzica do odliczania ulgi prorodzinnej ani prawa do zwrotu niewykorzystanej, nieodliczanej od podatku, kwoty ulgi prorodzinnej.

Prawo do odliczenia od podatku lub zwrotu ulgi prorodzinnej miesięcznie wynosi:

 • dla jednego małoletniego dziecka – 92,67 zł (jest dodatkowy warunek zarobków rodziców),
 • dla dwójki małoletnich dzieci – 92,67 zł na każde dziecko;
 • trojga i więcej małoletnich dzieci – 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko; 166,67 zł na trzecie dziecko i 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze a inne świadczenia rodzinne

Wypłata 500 zł miesięcznie na dziecko nie wpływa na wartość przychodu, który brany jest pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne mogą być ograniczone, jeżeli podatnik wykorzystuje ulgę prorodzinną lub występuje o zwrot tej ulgi, w części niewykorzystanej (nieodliczonej od podatku). Kwoty te stanowią bowiem dochód brany pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dochód ten będzie również rozpatrywany w przypadku wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego.

Po więcej wyjaśnień w sprawie rocznej deklaracji podatkowej za rok 2016 zapraszamy do naszej Kancelarii

2016-12-28T20:46:48+00:00