Refundacja części kosztów zatrudnienia od 1 stycznia 2016

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz.1814), która weszła w życie 21 listopada 2015 r. wprowadza rozwiązania mające zmniejszać bezrobocie wśród młodych ludzi przez refundację części kosztów ich zatrudnienia. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca zatrudniający na pełny etat bezrobotnego do 30 roku życia będzie otrzymywał od państwa równowartość minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które jako zatrudniający ma obowiązek płacić za zatrudnionego.

Refundacja będzie przysługiwała przez 12 kolejnych miesięcy. Pracodawca będzie jednak zobowiązany do zatrudnienia tego pracownika przez co najmniej kolejne 12 miesięcy. Pierwszeństwo w skierowaniu na stanowisko objęte refundacją będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół, podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Podstawą refundacji mają być umowy między starostami a pracodawcami. Będą one mogły być zawierane przez dwa lata, od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Pracodawcy, u których w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie będą mogli skorzystać z tej refundacji. Ma to wyeliminować ryzyko zwalniania pracowników w celu zatrudnienia innych dla uzyskania omawianej refundacji.

Ustawa została uchwalona prze Sejm 25 września 2015 r. i prezydent podpisał ją 26 października br.

2015-11-25T23:55:24+00:00