Przygotowana Likwidacja tzw. pre-pack w prawie upadłościowym

Przygotowana Likwidacja odpowiada powszechnie przyjętej w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej filozofii, że postępowania insolwencyjne należy prowadzić w taki sposób, aby zachować przedsiębiorstwa, które przejściowo, często nie ze swojej winy, stały się już niewypłacalne bądź są zagrożone niewypłacalnością. Z uwagi na obowiązywanie tej zasady obok instytucji pre-packa pojawiły się w polskim porządku prawnym również takie narzędzia, jak np. postępowania restrukturyzacyjne.

Przygotowana Likwidacja to od 2 lat nowość w polskim prawie inspirowaną rozwiązaniami anglosaskimi, w których funkcjonuje pod nazwą pre-packaged bankruptcy.

Przygotowana likwidacja to nic innego jak sprzedaż części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych wcześniej przez dłużnika i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd.

Przygotowana Likwidacja została uregulowana przez dodanie działu VII do ustawy prawo upadłościowe (art. 56a i następne).

Niestety niewypłacalni przedsiębiorcy wciąż nie wykorzystują wszystkich zalet Przygotowanej Likwidacji. Prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie każde zadłużone przedsiębiorstwo musi podlegać postępowaniu upadłościowemu. Dzięki Przygotowanej Likwidacji zadłużone przedsiębiorstwo może kontynuować działalność i wierzyciele zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż wskutek upadłości likwidacyjnej.

Procedura Przygotowanej Likwidacji pozwala na sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa, z góry wskazanemu we wniosku nabywcy, bez konieczności przeprowadzania uciążliwego i kosztownego postępowania upadłościowego. Sprzedaż taka dokonywana jest w ramach postępowania upadłościowego, ale nie skutkuje likwidacją przedsiębiorstwa. W wyniku skutecznie przeprowadzonego procesu upadłości z pre-packiem przedsiębiorstwo ma szansę na dalsze funkcjonowanie pod rządami nowego właściciela, w oparciu o dotychczasowe zasoby i, co najważniejsze, bez obciążających je długów.

Przygotowana Likwidacja tzw. pre-pack w prawie upadłościowym

Głównym celem Przygotowanej Likwidacji jest uwolnienie niewypłacalnego przedsiębiorcy od przykrych skutków związanych z likwidacją, utrzymanie miejsca pracy, wypracowanej przez lata renomy, kontrahentów i rynek. Dzięki przygotowanej likwidacji zmiana właściciela może być praktycznie niezauważalna dla uczestników obrotu gospodarczego, ponieważ przedsiębiorstwo ani na chwilę nie wstrzymuje swojej działalności. Cały proces odbywa się w sposób przyjazny zarówno dla pracowników, jak i dla kontrahentów dłużnika. Od tej strony przypomina on klasyczne przejęcie czy też sprzedaż przedsiębiorstwa, z jedną istotną różnicą: nabywca nie odpowiada za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa.

Dzięki przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność, a wierzyciele zostają zaspokojeni w wyższym stopniu i szybciej niż wskutek klasycznej upadłości.

Jak przejść przez procedurę z Przygotowanej Likwidacji z pre-packiem?

Procedura Przygotowanej Likwidacji może zostać wszczęta na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w sądzie upadłościowym. Wniosek, o którym mowa w art. 56a ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe – „o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa”. Do wniosku o pre-pack wnioskodawca dołącza opis i oszacowanie objętego nim składnika majątku sporządzone przez biegłego sądowego. Wniosek powinien wskazywać przynajmniej osobę nabywcy i cenę.

Sąd upadłościowy bada, czy zaproponowana przez wnioskodawcę i uzgodniona z nabywcą cena nie jest niższa od kwoty możliwej do uzyskania w klasycznie prowadzonym postępowaniu upadłościowym. Sąd uwzględnia także koszty postępowania związane z likwidacją przedsiębiorstwa dłużnika prowadzoną na zasadach ogólnych. Dopuszczalna jest możliwość uwzględnienia przez sąd upadłościowy wniosku z niższą ceną sprzedaży przedsiębiorstwa niż kwota możliwa do uzyskania w klasycznym postępowaniu upadłościowym, o ile przemawia za taką sprzedażą ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, sąd zatwierdza warunki sprzedaży, wskazując co najmniej cenę oraz nabywcę. Na takie postanowieni sądu każdy wierzyciel może złożyć zażalenie.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika sąd może taki wniosek oddalić i dalej prowadzić postępowanie upadłościowe. Postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzeniu warunków sprzedaży może zostać zaskarżone wyłącznie przez wnioskodawcę. Zażalenie wnosi się do sądu okręgowego w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze (do czasu powstania Rejestru obwieszczenia są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Z Przygotowanej Likwidacji mogą skorzystać osoby bliskie dłużnikowi:

  • małżonkowie,
  • krewni lub powinowaci w linii prostej,
  • krewni lub powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie,
  • osoby pozostające z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe,
  • osoby przez dłużnika przysposobione lub przysposabiające,
  • spółki, w których dłużnik jest członkiem zarządu, jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem,
  • spółki, w których osoby wymienione powyżej są członkami zarządu lub jedynymi wspólnikami lub akcjonariuszami.

    Wnioskodawca i potencjalny nabywca są obowiązani złożyć oświadczenia o tym, że zachodzą między nimi stosunki, o których mowa w przywoływanym przepisie.

Warto wskazać, że ustawa dopuszcza sprzedaż mienia w procedurze Przygotowanej Likwidacji w pre-packu na rzecz ww. osób wyłącznie po cenie sprzedaży przewyższającej cenę oszacowaną na podstawie opinii biegłego.

2018-05-07T16:00:54+00:00