Przetarg upadłościowy – Skwierzyna działka z budynkami produkcyjnymi

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 143/18 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami poprodukcyjnymi , położonej w Skwierzynie , powiat międzyrzecki , woj. lubuskie , stanowiącej działki nr ew. 273/3 i 278/2 , o powierzchni łącznej 8 330 m2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037445/9.

Cena wywoławcza : 515 000,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych)

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 października 2018 r. na adres : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa , sygn. akt X GUp 143/18.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 października 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.Czerniakowska 100A , sala nr 14.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 25.750 zł zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Zbigniew Strzemiecki w upadłości

nr rach. 88 1090 1014 0000 0001 3593 5604

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 1 sierpnia 2018 r. , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w sekretariacie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl .

Skwierzyna dz Skwierzyna foto Skwierzyna sat.

 

2018-11-17T12:21:41+00:00