Przetarg upadłościowy na działki w Konary Łęg w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki poniższych nieruchomości gruntowych, z zatwierdzonym planem zagospodarowania Konary Łęg/ planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w miejscowości Konary Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie , zbywanych łącznie:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o łącznej pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7- cena wywoławcza 64.064,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha wymienione w KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 10.364,00zł brutto.

Cena łączna wywoławcza wynosi 74428,00 zł /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych brutto/

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg nr 2 – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17, pon.-piąt., sygn.akt GUp 71/13, do dnia 23 października 2018 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej na dzień 23 września 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.722,00 zł / słownie : trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote/ na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w przetargu odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605420802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl/przetargi upadłościowe/

warunki przetargu i aukcji grunty Siemiatycki -Konary Łęg 23.10.2018

2018-11-17T12:20:06+00:00