Przetarg syndyka na sprzedaż wierzytelności

Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego Radość Sp. z o.o. wobec osoby fizycznej z nieprawomocnym wyrokiem , szczegółowo opisaną w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 za cenę nie niższą niż 30 000 zł. ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych ).

Termin składania ofert 31.10.2018 do godz. 15.00 .

Warunki sprzedaży oraz inne informacje można uzyskać pod nr te. 605420802 lub na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/.

Postanowienie sądu w sprawie sprzedaży wierzytelności

 

WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności Upadłego wobec Andrzeja Marczuka , szczegółowo opisanej w opinii biegłego sądowego Wojciecha Makucia z dnia 27.07.2018

§1

Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności Upadłego wobec Andrzeja Marczuka , szczegółowo opisanej w opinii biegłego sądowego Wojciecha Makucia z dnia 27.07.2018
 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul .Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 45/14 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

 3. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy X Wydział Gospodarczy z dnia 9 .08.2018 zezwolono na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności Upadłego wobec Andrzeja Marczuka za kwotę nie niższą niż 48 000 zł brutto. Postanowieniem Sądu z dnia 17.10.2018 na wniosek syndyka dokonano obniżenia ceny minimalnej / w stanie braku prawomocności / do kwoty 30 000 zł brutto.

§ 2

Podstawy prawne przetargu/aukcji

  1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach .

  2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

  3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto:

  1. Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

  2. upadły.

§3

Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty

 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto ).

 1. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na co najmniej dwóch portalach internetowych oraz poprzez poinformowanie dotychczasowych zainteresowanych drogą email.

 1. Oferty należy składać do dnia 31 października 2018 r. do godz. 15.00 na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa X GUp 45/14.

 1. Decydująca jest data wpływu oferty do biura Doradcy Restrukturyzacyjnego / syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura po terminie nie będzie rozpatrywana.

 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 45/14 wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Radośc Sp. z o.o. i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 1. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.

  3. Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

  4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

  5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

  6. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

  8. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).

  9. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.

  10. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo

w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.

 1. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

 2. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

 3. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków;

 4. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.

§ 4

Wadium

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Radość Sp. z o.o. W upadłości w banku Idea Bank SA o numerze: 89 1950 0001 2006 0684 0354 0002 , z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. X GUp 45/14 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

§ 5

Przetarg pisemny

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2018 r. roku o godzinie 15.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 III p.

 1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności ewentualnych przybyłych oferentów lub bez ich udziału.

 1. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. j).

 1. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu

  2. ustala liczbę złożonych ofert

  3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów

  4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

 1. odpowiadają warunkom regulaminu przetargu

 2. zostały złożone w wyznaczonym terminie

 3. zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta

 4. w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania

 1. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

§ 6

Aukcja

  1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

   1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

   2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,

   3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

   4. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych),

   5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.

    syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

  2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

§ 7

Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.

 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności .

 3. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu i nie podpisze umowy w terminie określonym w pkt.4 , wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

 4. Określić , że umowa sprzedaży może być zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka.

 5. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

 6. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 7. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.

 8. Sprzedaż składnika majątkowego Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

 9. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2019-01-07T17:14:19+00:00