Przetarg syndyka na działki w Wólka Smolana w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki poniższych nieruchomości gruntowych, z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski woj. mazowieckie,

o pow. łącznej 12,4528 ha, składającej się z działek o nr:

4/2, 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 254.695,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/16- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 215.221,00 zł brutto

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha, KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 103.538,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0404 ha, KW PL1O/00029402/1, cena wywoławcza 676,50 zł brutto,

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej, składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , KW PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 36.223,50 zł brutto,

Cena łączna wywoławcza wynosi 610354,00 zł /słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote brutto /

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Przetarg nr 1 – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17, pon.-piąt., sygn. akt GUp 71/13, do dnia 23 października 2018.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 23 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 30.518,00 zł / słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście złotych/ na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej 

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w przetargu odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel.605420802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl/przetargi upadłościowe/

warunki przetargu i aukcji grunty Siemiatycki – Wólka Smolana 23.10.2018

Działki gmina Brochów 1

2018-11-17T12:20:15+00:00