Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w gminie Dwikozy powiat sandomierski

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / wcześniej Czaja/ , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 364/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 340 o pow. 3 100 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym, o pow. użytkowej 158,90 m. kw. , położonej w miejscowości Gierlachów na terenie gminy Dwikozy, w powiecie sandomierskim, woj. świętokrzyskie, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KWI1S/00021311/9 za cenę nie niższą, niż 228 000,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 ,01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / dawniej Czaja/.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4 lipca 2018 r. o godz. 10.00 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, III p.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Anita Czaja / obecnie Danielska/ w upadłości

nr rach. 38 1090 2590 0000 0001 3465 8108

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

Gierlachów operat szacunkowy nieruchomości

Postanowienie o sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej

Warunki przetargu i aukcji Anity Czaja 228 000

Gierlachów dom

Gierlachów gm

2018-11-17T12:22:23+00:00