Przetarg na działkę Ludwików gm. Teresin

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw. , , położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin , w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą , niż 103 110 zł ( słownie: sto trzy tysiące sto dziesięć złotych).
Oferty pisemne należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem Oferta przetargowa nr 1.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.155,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Adam Johaniuk w upadłości
nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915
Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , na podst. art. 320 pkt.1 w zw. z art. 491 /2/ ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 prawo upadłościowe , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. i postanowieniem Sądu z dnia 01.lutego 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

Ludwików

Ludwików

Ludwików działka 60/3

Ludwików działka 60/3

Ludwików 60-3

2018-11-17T12:22:27+00:00