Przetag na działkę Seroki Parcela ul. Kwiatowej gm Teresin

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym, o pow. użytkowej 213,89 m. kw. , położonej w miejscowości Seroki Parcela przy ul. Kwiatowej 1 na terenie gminy Teresin, w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00020046/4 za cenę nie niższą , niż 295.160,00zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 23 sierpnia 2018 r. na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 2

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 9.30 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości

nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 25.07.2018 o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki tego prawa własności nieruchomości , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

Seroki -Parcele ul. Kwiatowa 1

Seroki -Parcele ul. Kwiatowa 1

Seroki-Parcele Kwiatowa 1

2018-11-17T12:21:54+00:00