Postępowanie upadłościowe – nieruchomość gruntowa we wsi Józefin

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 1523/20 ogłasza pisemny
przetarg ofertowy na sprzedaż :

Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Józefin, powiat miński, gmina Halinów, woj. mazowieckie, obejmującej działki nr ew. 14/12 , 14/20 i 14/21 o łącznej pow. 1100 m2, dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Mińsku  Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SI1M/00063732/4
Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 128.000,00 zł (słownie : sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa , XIX GUp1523/20.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021 godz.15.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Janusz Daniszewski w upadłości nr 82 1090 1753 0000 0001 2252 0772 z dopiskiem „wadium –
przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1523/20 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy0, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się  lub pod nr tel. 504 036 133 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl /
zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Warunki sprzedaży

2021-08-25T16:51:14+00:00