Podwyższenie ulgi na dzieci w rozliczeniu podatkowym za rok 2014

Podwyższenie ulgi na dzieci w rozliczeniu podatkowym za rok 2014

W rozliczeniach podatkowych za rok 2014 podatnicy rozliczający ulgę na trzecie i każde kolejne dziecko będą mogli rozliczyć kwotę podniesioną o 20%. Podpisana przez Prezydenta 24.11.2014 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady rozliczania ulgi prorodzinnej za 2014 rok, wprowadza zmiany w czterech ustawach, tj. w: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa ma wspierać podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększyć kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.

Poza podwyższeniem o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko ustawa przyznaje dodatkowe wsparcia finansowe w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trójki i więcej dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota, wykazana w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Jednocześnie kwota ta nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.

Ustawa dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., to znaczy, że kwotę podlegającą zwrotowi będzie można wykazać w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 01.01.2015 r.

2014-11-30T04:49:11+00:00