PIT-y roczne 2012 i nowe zasady na 2013 rok.

Rozliczenie podatku za rok 2012 będziemy dokonywać na nowych drukach, które już dziś przygotowuje Ministerstwo Finansów. Niewielkim zmianom będą podlegały:

  • PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w w/w formularzach wynikają ze zmian w zasadach zaokrąglania podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 63 par. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa: ,, Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych’’.

Od 2012 podatnik ma do wyboru również Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, z korzystną ulgą podatkową, dotyczącą kwot, jakie w danym roku podatkowym podatnik odprowadził na rzecz swojego IKZE.

Odliczenia w tym zakresie dokonuje się od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Powoduje to tylko częściowe korzyści podatkowe. Co ważne jednak – z ulgi skorzystać mogą również podatnicy rozliczający się liniowo oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

Odliczenie podatkowe nie dotyczy natomiast korzystających z IKE. Osoby te będą jednak uprawnione do pobrania swoich oszczędności bez podatku, natomiast środki z IKZE w chwili ich wypłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ulga podatkowa w tym zakresie jest zatem rekompensatą opodatkowania tych środków na etapie ich wypłaty.

Już od roku 2012 prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający przychody z najmu i dzierżawy miesięcznie wpłacający w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni nie muszą wpłacać zaliczki za listopad w podwójnej wysokości. Wszyscy, łącznie z tymi rozliczającymi się kwartalnie zapłacą za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie będę musieli tego robić gdy rozliczą rok przed tym terminem.

Warto pamiętać, że w tym roku zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkoleń wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Kwoty te nie będą ujawniane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli podatnik pobiera świadczenie pieniężne z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pieniężnych, to w 2012 r. nie ma możliwości obniżać swojej zaliczki o dodatkowe 1/12 kwoty wolnej od podatku miesięcznie. W zeznaniu rocznym może to spowodować zmiany rachunkowe – w szczególności kwota ta będzie uwzględniana przy wypłacie świadczeń z FP lub FGŚP, co w konsekwencji, przy niskiej wartości świadczenia może powodować określoną nadpłatę. W przypadku świadczeń z funduszy o wartości powyżej 3089 zł – kwota wolna zostanie w całości wykorzystana przy obliczaniu zaliczek z tytułu tych świadczeń.

Wprowadzenie metod oszczędzania poprzez tzw. rachunki zbiorcze wprowadziło obowiązek pobierania i rozliczenia podatku z tytułu wypłat z takich rachunków. W przypadku lokowania kapitału, poboru zryczałtowanego podatku dokonuje podmiot prowadzący taki rachunek na rzecz oszczędzającego. Podatek pobierany jest w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

Ostatecznie kwoty uzyskane z tytułu wypłat z rachunków zbiorczych trafiają do rocznego rozliczenia podatku i muszą kwoty ryczałtowo pobranego podatku wykazać w swoim PIT-38 (czyli w rozliczeniu dochodów kapitałowych). Zasada ta nie dotyczy jednak nierezydentów podatkowych.

Kwota zmniejszająca podatekMiesięczna46 zł 33 gr
Roczna556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku3.091 zł

 

Zmiany za rok 2012 są więc niewielkie, ale podatnicy przed rozpoczęciem roku 2013 powinni przygotować się na zapowiadane modyfikacje w zeznaniach za rok 2013.

Zmiany te dotyczą głównie zakresu kosztów, metod rozliczania przychodów i zasad korzystania z ulg podatkowych

Dopiero w zeznaniu za rok 2013 planowane są zmiany ograniczające zakres wielu uprawnień podatników.

Ulg na dzieci za 2013, tzw prorodzinna: skorzystają z niej zwłaszcza rodziny z dwójką i więcej dzieci. Odliczyć podatku nie będą mogli ci, których roczny dochód przekracza 112 tysięcy złotych i mają jedno dziecko. Nie będących w związku małżeńskim obowiązywać będzie próg 56 tysięcy złotych. Rodziny z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekracza 112 tysięcy złotych, nie będą miały prawa do otrzymania ulgi prorodzinnej. Zakłada to przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o PIT.

W 2013 roku nie odliczymy już sobie ulgi internetowej.

Zapraszamy do naszej Kancelarii – pomożemy w przygotowaniu rocznego rozliczenia.

2012-10-25T14:28:18+00:00