Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów w lokalu w Mińsku Maz.

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/ udział w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 75 położonym w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103834/2 – za cenę nie niższą niż 69.893,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zlote)

2/ udział w wysokości 1/88 w odrębnym prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu – położonego w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103779/8 – za cenę nie niższą niż 6.608,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiem złotych)

3/ udziału w wysokości ½ w ruchomościach stanowiących wyposażenie lokalu opisanego w pkt.1 za cenę nie niższą niż 2.500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Łączna cena udziałów w lokalach i udziału w ruchomościach to kwota 79 001,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych) .

Wadium w wysokości 7.900,00 zł (słownie : siedem tysięcy dziewięćset złotych) należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości: Ewa Iwańska w upadłości nr rach. 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 13.03. 2018 r.

Zainteresowani winni dostarczyć ofertę w nieprzekraczającym terminie

do 13.03. 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ do Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 pon.-piąt.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03. 2018 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.

Szczegółowe warunki przetargu , zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.kancelaria-golebiowska.com.pl /przetargi upadłościowe/

Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu mieszkalnym i niemieszkalnym o którym mowa powyżej licytowany będzie przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego w dniu 22.03.2018 godz. 11.00. Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14BII , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Warunki przetargu

Sosnkowskiego 28

2018-11-17T12:18:37+00:00