Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XVIII GUp 811/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :

1/ prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej , usytuowanej na V kondygnacji ( IV piętro) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Drewnickiej 2 lok. 519 w Ząbkach, o pow. 83,34 m 2, na terenie gminy Ząbki,
dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00097840/8 wraz z udziałem w wysokości 1530/100000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nr KW WA1W/00038623/0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 272 324,00 zł ( słownie : dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote ).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2020 roku na adres : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.
Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa, XVIII GUp 811/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 2020 roku r. o godz. 14.00 w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100 A , 00-454 Warszawa, w Sali nr 120.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jakuba Jaworskiego w upadłości nr 51 1090 1014 0000 0001 4397 2914 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 811/19 ” najpóźniej do
dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe informacje na temat przedmiotu przetargu ( warunki przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych oraz w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka
przetargi upadłościowe/

 

Warunki przetargu

Operat szacunkowy

Postanowienie

2020-03-13T16:10:38+00:00