Pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Bagno 5

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp
262/19, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 46 przy ul. Bagno 5 w Warszawie o pow.
20,13 m 2, dzielnica Śródmieście , usytuowanego na V kondygnacji w budynku wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA4M/00388172/4 wraz z udziałem w wysokości 31/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – prowadzona jest KW nr WA4M/00040071/5.
– za cenę nie niższą, niż 326.257,00 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych brutto).
Oferty pisemne należy składać do dnia 25 listopada 2020 r. na adres : Kancelaria Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa , XIX GUp 262/19

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 12.00 nastąpi w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 III p. w Warszawie.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 25 listopada 2020 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Magdalena Piłaszewicz w upadłości nr rach. 92 1090 1841 0000 0001 2305 0188 z dopiskiem Przetarg – sygn. akt XIX GUp 262/19

Szczegółowe warunki sprzedaży i aukcji, treść postanowienia Sądu z dnia 21 sierpnia 2020, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802 oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com /zakladka i w aktach sprawy Sądu Upadłościowego sygn. akt XIX GUp 262/19.

Operat szacunkowy

Postanowienie

Warunki sprzedaży i aukcji

 

2020-10-28T15:18:52+00:00