Ogłoszenie przetarg Milena Rz. w upadłości

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1233/20 ogłasza pisemny
przetarg ofertowy na sprzedaż:

I. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00037029/1 oznaczoną wg stanu ujawnionego w księdze wieczystej jako dz. ew. nr 93 , wg stanu ewidencyjnego jako dz. ew. nr 93/1 oraz 93/2 o łącznej pow. 0,0657 ha, obręb 0039- Łazarz m.Poznań, powiat Poznań m. województwo wielkopolskie, nieruchomość położona w Poznaniu ul. Trybunalska 26 w dzielnicy Grunwald, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z roku 1957 wzabudowie bliźniaczej o dwóch kondygnacjach, wbudowanym garażem jednostanowiskowym z 1962 r., pow. zabudowy 100m 2, oraz wolnostojącym budynkiem transportu i łączności (garaż jednopoziomowy) o pow. zabudowy 149 m 2 z roku 1975. Powierzchnia mieszkalna domu wynosi 127,50 m2. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu, od 7 lat budynek jest niezamieszkały.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 430.000,00 zł ( słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa , XIX GUp 1233/20.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.07.2021 godz.11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mileny Rzeczkowskiej w upadłości nr 39 1090 2835 0000 0001 4811 7364 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1233/20 ” najpóźniej do
dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Warunki sprzedaży i licytacji 

Operat szacunkowy 

2021-06-17T11:34:05+00:00