Od 1 marca 2013 rosną możliwości dodatkowych zarobków dla emerytów i rencistów

Po ogłoszeniu przez GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Polaków w czwartym kwartale 2012 r., które wyniosło 3690,30 PLN brutto (wzrost w stosunku do trzeciego kwartału o 180,08 PLN) automatycznie wzrasta możliwość osiągania dodatkowego wynagrodzenia bez utraty świadczeń.

Ustawa o emeryturach i rentach, określa jednoznacznie, że dochody emerytów i rencistów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie mogą przekraczać wyznaczonego procentu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Gdy więc dochody emerytów i rencistów:

  • nie przekraczają 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – nie zmniejszają się pobierane przez nich świadczenia,
  • gdy zaś przekraczają 70% i jednocześnie nie przekraczają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – prawo do renty, emerytury czy renty rodzinnej, maleje o kwotę przekroczenia, nie może jednak być większe od kwoty maksymalnego zmniejszenia,
  • gdy przekraczają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenia emerytalne i rentowe ulegają zawieszeniu.

Te zmniejszenia świadczeń nie dotyczą osób, które przekroczyły wiek emerytalny.

Wzrost minimalnego dochodu dotyczy także osób otrzymujących renty socjalne. Te osoby obowiązuje próg 70%, jednak po jego przekroczeniu renta zostaje zawieszona bez stosowania częściowego zmniejszenia (130%) jak w przypadku emerytów i rencistów.

Łącznie z progami uzyskiwanych dodatkowych dochodów rosną od 1 marca 2013 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia, zróżnicowane w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia. Będą one skorygowane wskaźnikiem takim jak dla rent i emerytur – 104%.

Po szczegóły zapraszamy do Kancelarii – kontakt.

 

 

 

2013-03-10T14:31:05+00:00