Obowiązkowy PIT-11 i PIT- 40 do końca lutego

Do końca lutego płatnicy podatku dochodowego (pracodawcy) mają obowiązek złożyć PIT – 11 i PIT – 40. Czego one dotyczą?
PIT – 11 to informacja dla pracownika, który sam chce złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe , bo ma np. kilku pracodawców. Od każdego musi do końca lutego otrzymać PIT – 11 z którego dane wpisze w swoje roczne zeznanie.
PIT – 40 to roczne zeznanie za pracownika przygotowane przez pracodawcę. Ma ono miejsce najczęściej gdy osoba fizyczna ma tylko jednego pracodawcę. Pracownik musi jednak do 10 stycznia złożyć pracodawcy PIT – 12 w którym przenosi na pracodawcę obowiązek przygotowania rocznego zeznania na formularzu PIT – 40 i potwierdza, że spełnia warunki do tego aby pracodawca mógł przygotować PIT – 40:
– nie uzyskał innych dochodów,
– nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
– nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Z takiej możliwości mogą skorzystać także osoby otrzymujące stypendium (np. z uczelni) oraz świadczenia integracyjne.

Zarówno PIT-11, jak i PIT-40 płatnicy muszą sporządzić do 28/29 lutego roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.

PIT-11
Przygotowują je pracodawcy, którzy dokonali wypłat ze stosunku służbowego i stosunku pracy, z tytułu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, umów o dzieło i zlecenia oraz praw majątkowych. PIT – 11 wypełnić należy w trzech egzemplarzach, z których jeden muszą wysłać podatnikowi, drugi do Urzędu Skarbowego a trzeci egzemplarz zatrzymać w swojej dokumentacji.

W formularzu PIT-11 należy wpisać:
1. wysokość przychodów podatnika uzyskanych od płatnika – pracodawcy, tylko w roku poprzednim (2012),
2. koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane w trakcie roku na etapie ustalania zaliczek,
3. zaliczki wpłacone przez płatnika na podatek dochodowy pobrane w ciągu roku,
4. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne krajowe i zagraniczne. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być wykazane w PIT-11 w kwotach, które podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu i od podatku w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru. Nie trzeba natomiast ujmować składek (społecznych i zdrowotnych) odprowadzonych do ZUS, których podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku oraz od którego zaniechano poboru podatku.

PIT-40

Przygotowują go pracodawcy zatrudniający osoby uzyskujące od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Także pracodawcy będącymi spółdzielniami zatrudniający pracowników otrzymujących wynagrodzenie ze spółdzielczego stosunku pracy, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Poza tym osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które wypłacają emerytury i renty zagraniczne, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe i jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty stypendiów i świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W PIT-40 uwzględnia się:
1. przychody podatnika i koszty ich uzyskania, które podlegają limitowaniu. Jeśli podatnik był zatrudniony na jednej umowie o pracę, to zryczałtowane roczne koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowej nie mogą przekroczyć w rozliczeniu za 2012 r. kwoty 1.335 zł. Jednak gdy umów tych było więcej, to roczny limit kosztów podstawowych wynosi 2.002,05 zł. Z kolei zryczałtowane koszty pracownicze nie mogą przekroczyć za 2012 r. odpowiednio 1.668,72 zł oraz 2.502,56 zł. Płatnik może także wykazać koszty faktycznie poniesione z tytułu dojazdu pracownika do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Wówczas wydatki na dojazdy powinny być udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.
2. odliczenia i doliczenia pobranych świadczeń. Płatnik odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki ZUS oraz kwoty dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek. Jednocześnie płatnik pomniejsza podatek o składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w ciągu roku ze środków podatnika. Do podatku musi też doliczyć otrzymany zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. nadpłaty i niedopłaty podatku dochodowego podatnika. Płatnik obliczając podatek wylicza, jego kwotę. Jeśli stwierdzi niedopłatę wykaże ją w PIT-40 i potrąci pracownikowi z dochodu za marzec  lub po uzgodnieniu z podatnikiem za kwiecień.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formularzy PIT-11 i PIT-40 zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.
Zapraszamy także na konsultacje związane z zeznaniami rocznymi za rok 2012.

2013-02-26T12:57:59+00:00