Nowy wzór KPiR od kwietnia 2016

Nowy wzór KPiR od kwietnia 2016

Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. Zmiana obowiązuje od 08.04.2016

Kogo dotyczą zmiany w KPiR?

Obowiązek stosowania nowego wzoru KPiR mają podatnicy, którzy dopiero rozpoczną działalność gospodarczą po wejściu w życie przepisów wprowadzających nowy wzór księgi. Jeżeli nowi podatnicy zdecydowaliby się na prowadzenie KPiR na dotychczasowym wzorze, to w przypadku kontroli podatkowej ich księga zostanie uznana za wadliwą. Grozi im kara grzywny (art. 61 § 3 k.k.s.).

 

Nowe kolumny w KPiR

Zmiana w KPiR związana jest m. in. z wprowadzeniem 1 stycznia 2016 roku nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój. W związku z nową ulgą na działalność badawczo rozwojową, firmy prowadzące taką działalność uzyskały w 2016r. możliwość zaliczenia wydatków związanych z tą działalnością do kosztów podatkowych. Jako zachętę do działalności innowacyjnej dopuszczono uznanie za koszty działalności do 130% wydatków związanych z pracami rozwojowymi.Obowiązują wprawdzie różne ograniczenia, są jednak znacznie mniej restrykcyjne niż dotychczasowe warunki tzw. “ulgi na nowe technologie”. Tą zmianę uchwalił jeszcze poprzedni parlament z datą wejścia w życie 01.01.2016. W związku z tym do Księgi przychodów i rozchodów dodano dwie kolumny:

  • Opis kosztu działalności badawczo-rozwojowej
  • Wartość kosztu działalności badawczo-rozwojowej Wpisuje się tam całą wartość wydatku, nie określając, czy dodatkowe odliczenie kosztów wyniesie 30%, 20% czy 10% wydatku.

Kolumny te zmniejszają dostępną szerokość pozostałych kolumn, co utrudnia wypełnianie księgi. Przy prowadzeniu za pomocą komputera istnieje obowiązek drukowania księgi zgodnie z wzorem, przy czym problem zwężonych kolumn nadal istnieje.

Zniesienie wymogu drukowania księgi przychodów i rozchodów

Na podstawie nowych przepisów nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie papierowej. Od zmiany wystarczy prowadzić i przechowywać KPiR w formie elektronicznej.
To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, do zmiany prowadzący księgę w formie elektronicznej, przy użyciu komputera, zmuszeni byli do comiesięcznego drukowania dokumentów księgowych. Od kwietnia nie ma już takiego obowiązku. KPiR można przechowywać na nośnikach danych. Używany do tego celu program musi zapewniać ochronę danych przed zniekształceniem do czasu wydrukowania księgi i pozwalać na wydrukowanie na każde żądanie. Wymagania są inne niż w pełnej księgowości, gdzie
nadal nie przewiduje się przeniesienia wydruku na trwały nośnik (np na płytę CD) zamiast drukowania.Prz stosowaniu programu, który nie ma możliwości drukowania zgodnie z wzorem – należy założyć księgę papierową i wpisywać do niej sumy miesięczne wynikające z programu.

Zniesienie obowiązku dwukrotnego sporządzania spisu z natury (remanentu)

Rozporządzenie zmieniające KPiR zniosło obowiązek sporządzania dwóch spisów z natury na dzień 31 grudnia (na zakończenie roku) i na dzień 1 stycznia (na rozpoczęcie roku). Obecnie wystarczy sporządzić spis z natury, na koniec roku i zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia do księgi wpisać spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

pobierz wzór nowej KPiR

2016-05-22T19:20:14+00:00