Nowe zmiany w PIT w 2013 roku.

Dnia 20.11.2012 zostały zatwierdzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wchodzą w życie od nowego roku. Wprowadza ona zmiany w zakresie dwóch ulg, tj. internetowej oraz tzw. prorodzinnej, jak również ogranicza tzw. 50 % koszty autorskie. Ustawa z dnia 24.10.2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz.1278).
Ulga na dzieci.

Od 2013 r. prawo do skorzystania z niej, jak również wysokość samej ulgi uzależniona będzie nie tylko od ilości wychowywanych przez podatnika dzieci, ale także od zarobków przypadających na rodzinę.

W przypadku rodzin, osób niepozostających w związku małżeńskim oraz osób samotnie wychowujących małoletnie dziecko, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę nad jednym dzieckiem, o możliwości skorzystania z ulgi zdecyduje wysokość dochodu. Ulga nie będzie bowiem przysługiwać rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody przekroczą kwotę 112.000 zł. Ten sam pułap rocznego dochodu odbierze prawo do omawianej ulgi osobom posiadającym status samotnego rodzica i wychowującym jedno dziecko. Natomiast w przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, ale niebędącego samotnym rodzicem, poziom dochodu rocznego wyniesie 56.000 zł. Przekroczenie tego pułapu wykluczy go z możliwości korzystania z przedmiotowej ulgi. Co do wysokości samej ulgi dla rodziców (opiekunów) wychowujących jedno dziecko, a dochody nie przekroczą powyższych pułapów, to będzie ona wynosiła za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli 556,02 zł : 6 = 92,67 zł miesięcznie, 1.112,04 zł rocznie).

W rodzinie z trójką dzieci i więcej, bez względu na poziom dochodu osiągniętego przez rodziców lub opiekunów prawnych, ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50% i wynosić będzie za każdy miesiąc 139,01 zł (tj. 1.668,12 zł rocznie), a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100% – czyli 185,34 zł miesięcznie (tj. 2.224,08 zł za cały rok).

Dla rodzin z dwójką dzieci zasady korzystania z ulgi nie ulegną zmianie, co oznacza, że na każde dziecko, bez względu na wysokość dochodu rodziców, ulga ta będzie wynosić 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł w skali roku).

Co istotne, dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, które będą w przypadku rodziców i opiekunów jednego dziecka decydowały o prawie do ulgi, oprócz opodatkowanych według skali podatkowej, będą również osiągnięte w tym okresie dochody z tzw. kapitałów pieniężnych określone w art. 30b ustawy o pdof oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym. Dochody te podatnik będzie miał jednak prawo pomniejszyć o zapłacone przez siebie oraz potrącone przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne). Dopiero tak zsumowane i pomniejszone dochody będą decydowały o prawie do przedmiotowej ulgi lub to prawo odbierały.

Ulga internetowa.

W 2013 r. zakres ulgi internetowej zostanie ograniczony. Wydatki w ramach tej ulgi w dotychczasowej wysokości (760 zł) będą mogły odliczać jedynie te osoby, które od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystały. Osoby te będą mogły dokonać omawianego odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Osoby, które po raz pierwszy skorzystają z tej ulgi w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 będą mogli skorzystać z tego odliczenia jeszcze za rok 2013.

Twórcy a koszty uzyskania przychodów.

Zmiany w ustawie o pdof dotyczą znacznych ograniczeń w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do dochodów uzyskiwanych m.in. przez artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Ograniczenie to dotyczy dochodów wskazanych grup podatników bez względu na to, na jakiej podstawie zostały one osiągnięte (czyli bez względu na to, czy jest to umowa np. o pracę, umowa o dzieło czy zlecenia, przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego).

Polegają one na wprowadzeniu od 2013 r. rocznego limitu 50% kosztów, do wysokości 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł. Należy podkreślić, że limit ten dotyczy łącznych dochodów, do których mają zastosowanie przedmiotowe koszty. Podatnicy nadal jednak zachowają prawo do stosowania kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że były one wyższe od 50% – również w sytuacji, gdy przekroczą one kwotę ograniczenia (tj. 42.764 zł).

Podatnicy uzyskujących dochody, do których mają zastosowanie omawiane koszty, ustawa przewiduje możliwość złożenia płatnikowi oświadczenia o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania. W przypadku złożenia przez podatnika takiego oświadczenia, płatnik zaprzestanie stosować 50% kosztów uzyskania przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik oświadczenie takie złoży. To rozwiązanie ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której podatnik uzyskujący przedmiotowe przychody od kilku płatników, po rozliczeniu podatku w zeznaniu rocznym będzie zmuszony do dokonania znacznej dopłaty podatku.

2012-11-22T12:14:49+00:00