Nowa ulga podatkowa od dochodu w roku 2012.

Od 1 stycznia 2012 weszła nowa ulga zmniejszająca podstawę do opodatkowania, dla osób gromadzących środki na swoją emeryturę na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z ulgi tej mogą skorzystać osoby pracujące, jak i prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę opodatkowania działalności (wyłączenie: karta podatkowa). Jedynymi warunkami są: opłacanie składek emerytalnych i oszczędzanie na IKZE.

Limit wpłat na IKZE, a tym samym limit odliczenia od dochodu w deklaracji rocznej PIT, jest uzależniony od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

Zgodnie z ustawą wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.

Pewne odstępstwo od tej zasady przewidziano dla osób osiągających niskie dochody, których podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest niska, a które chciałyby dokonywać większych wpłat na IKZE. Osobom tym, w przypadku, gdy kwota odpowiadająca równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla nich za rok poprzedni nie przekracza 4 % równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, umożliwiono dokonanie w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4 % równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Przykłady:

 1. Jeżeli w 2011 roku twoje zarobki wynosiły 30000 zł brutto (2500 zł brutto miesięcznie), to na IKZE możesz wpłacić 1200 zł rocznie (30 000 zł x 4%), czyli 100 zł miesięcznie. Ulga w podatku, którą uzyskamy przy rozliczeniu rocznym PIT, wyniosłaby wówczas 1200 zł x 18% = 216 zł.

 2. Jeżeli w 2011 roku prowadziłeś działalność gospodarczą i opłacałeś składki emerytalne od podstawy miesięcznej 2015,40 zł (roczna podstawa 2015,40 zł x 12 = 24184,80 zł), to na IKZE możesz wpłacić 967 zł (24184,80 zł x 4%). Ulga w podatku, którą uzyskamy przy rozliczeniu rocznym PIT, wyniosłyby wówczas:

  1. Dla osób rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych 967 zł x 18% = 174 zł lub 967 zł x 32% = 309 zł;

  2. Dla osób rozliczających podatek dochodowy na podatku liniowym 967 zł x 19% = 183 zł;

  3. Dal osób rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu 20% kwota 193 zł, 17% – 164 zł, 8,5% – 82 zł, 5,5% – 53 zł, 3% – 29 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

 1. Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

 2. W przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata może być , w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE będą opodatkowane PIT wg skali podatkowej.

W przypadku wypłaty jednorazowej oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach, podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

IKZE może być prowadzone przez zawarcie umowy z:

 1. funduszem inwestycyjnym albo

 2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, albo

 3. zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, albo

 4. bankiem o prowadzenie rachunku bankowego,

 5. dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo
  emerytalne.

2012-11-19T13:17:27+00:00