Lokal mieszkalny w Markach, ul. Szpitalna 12

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1285/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. własność nieruchomości lokalowej  nr 6 o pow. 59,11 m 2 usytuowanej na II kondygnacji (I piętro) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 12 w miejscowości Marki (05-270), KW nr WA1W/00131849/2 wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 5911/689433, którą stanowi własność gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. KW nr WA1W/00063561/1
  2. własność udziału w wysokości 2/116 w nieruchomości niemieszkalnej (hala garażowa) KW nr Wa1W/00131236/2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego nr 6 oraz udziałem 66700/689433 w nieruchomości wspólnej KW nr WA1W/00063561/1.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu pkt.I i pkt.II wynosi 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1285/20 .

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2021 godz.15.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.250,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Karolina Zabłocka   w upadłości nr 60 1090 1753 0000 0001 4821 9863 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1285/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu (regulamin  przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon. – piąt., pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się lub pod nr tel. 504 036 133 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl zakładka “przetargi upadłościowe”.

Warunki sprzedazy i licytacji

Operat Szacunkowy

2021-07-06T15:13:56+00:00