Kwartalne rozliczenia podatku VAT od stycznia 2017 r.

W roku 2017 zmniejszają się możliwości rozliczeń kwartalnych podatku VAT. Będą to mogli robić wyłącznie mali podatnicy.

Kto jest małym podatnikiem?

Art. 2 pkt 25 ustawy o VAT precyzuje, iż małym podatnikiem jest ten podatnik podatku VAT, który:

1) osiąga wartość sprzedaży brutto nie przekraczającą w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych. Ta kwota to 5.157.000 zł.

2) prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będące agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro wyrażonej w złotych.

Art. 99 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza dodatkowe obostrzenia, nie zezwalające na rozliczenia w okresach kwartalnych małym podatnikom:

a) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja. Przepisy przejściowe w tym zakresie odnoszą się również do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w IV kwartale 2016 r. Podatnicy ci będą obowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 r.

b) podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towary wrażliwe, system odwróconego obciążenia), chyba że łączna wartość tych dostaw netto, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Uwaga:

Jeszcze do końca 2016 r. podatnicy dokonujący dostaw towarów wrażliwych z załącznika 13 do ustawy o VAT, jeżeli wartość ich dostaw przekroczyła 50 000 zł miesięcznie i jednocześnie nie przekraczała wartości 1% sprzedaży podatnika mogli wybrać rozliczenie kwartalne. Od 1 stycznia 2017 roku bez znaczenia będzie jaki procent ogólnej sprzedaży podatnika stanowi wartość dostaw towarów wrażliwych. Warunkiem decydującym o możliwości rozliczenia kwartalnego stanie się kwota wartości dostaw towarów wrażliwych, która nie może zostać przekroczona by móc wybrać wskazany typ rozliczenia.

Rozliczenie kwartalne w 2017 r.

Mali podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po 30-09-2016 r. niemożliwe

Mali podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni do 30- 09-2016 r. (włącznie)

możliwe

Mali podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, których łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku przekroczyła, w dowolnym miesiącu z tych okresów, kwotę 50 000 zł.

niemożliwe

Mali podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, których łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

możliwe

Czy składać aktualizację VAT-R?

Podatnicy, którzy na skutek nowelizacji przestaną składać VAT-7D, nie muszą składać aktualizacji VAT-R. Podobnie jak rok wcześniej, gdy następowała z mocy przepisów ustawy zmiana właściwości urzędów skarbowych dla podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku małych podatników zarejestrowanych do podatku VAT po 30.09.2016 r., składających za 4 kwartał VAT-7K, przepisy nie są w tej kwestii równie jasne.

Załącznik nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

I. Wyroby stalowe

1

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

2

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

3

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

4

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

5

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

6

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

7

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

8

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali

9

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

II. Paliwa

10

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

11

Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

III. Pozostałe towary

12

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

13

ex 20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

14

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

15

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych

16

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

17

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

18

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

19

ex 26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne

20

ex 28.23.26.0

Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

21

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

 

2017-01-20T21:54:14+00:00