Kto składa deklaracje PIT już w styczniu 2018

  1. Płatnicy podatku zryczałtowanego zobowiązani są złożyć zeznanie PIT-28. Deklaracja ta zawiera informację o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy.
  2. Duchowni składaj formularz PIT-19 A adresowany jest do duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem swojej funkcji. Jeśli przychody te objęte są ryczałtem, duchowny musi złożyć zeznanie PIT-19 A. Jest to informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.
  3. Podatnicy, którzy rozliczyli się w formie karty podatkowej. W terminie do 31 stycznia muszą złożyć deklarację PIT-16 A. Formularz ten zawiera informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
  4. Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu do 20 stycznia muszą złożyć w urzędzie PIT-6.

W styczniu trzeba wybrać formę opodatkowania

Także w styczniu należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów w 2018 roku.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą a także rolnicy mają możliwość wybory formy opodatkowania. Po podjęciu decyzji do dnia 20 stycznia.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, złoży zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Także do tego czasu podatnicy mogą zdecydować o opłacaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt co kwartał. Wówczas nie składa zawiadomienia.

W styczniu możliwe jest też złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków .Oświadczenie to dotyczy małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, które opodatkowane są ryczałtem.

Wyjątkowo do końca styczna można też złożyć zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez osobę fizyczną lub wspólników spółki do naczelnika urzędu skarbowego.

Nasza Kancelaria służy pomocą w wyborze optymalnej formy opodatkowania.

2018-01-02T02:27:33+00:00