Kto i komu może przekazać 1% podatku w rozliczeniu PIT za 2012 rok

Wiele reklam od różnych organizacji, jak co roku, dociera do nas przed zakończeniem rozliczeń podatkowych. Mamy też swoje, zaprzyjaźnione organizacje. 1% podatku, który możemy podarować to niby niewiele, ale może wiele pomóc. Jak podarować ten 1% podatku, żeby organizacja obdarowana mogła z niego skorzystać zgodnie z naszymi sugestiami?

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie możemy dokonać darowizny podatku na rzecz organizacji, która nie jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Nie możemy też wskazać więcej niż jednej organizacji w jednej deklaracji. Dopiero gdy składamy więcej niż jedną deklarację możemy wskazać tyle organizacji ile składamy deklaracji podatkowych. W deklaracji podatkowej należy wpisać w odpowiednie rubryki:

  • nazwę organizacji publicznej,
  • numer KRS tej organizacji.

Numer rachunku bankowego, na jaki ma być przelany 1% podatku, umieszczony w wykazie, podaje organizacja pożytku publicznego zainteresowana otrzymaniem 1% podatku.

Po zaokrągleniu kwoty w dół do pełnych dziesiątek groszy, Urząd Skarbowy przekaże podatek na wniosek podatnika, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku dochodowego.

Jeżeli organizacja pożytku publicznego numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane 1% podatku, nie poda lub poda błędny numer, to wówczas organ podatkowy może podjąć decyzję o nieprzekazaniu tego podatku wskazanej prawidłowo organizacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, który przekazuje wskazane przez podatnika kwoty na określoną działalność statutową nie ma możliwości wskazania konkretnego celu przeznaczenia środków. Przykładowo, finansowania konkretnej grupy czy osoby, to leży już w gestii obdarowanej organizacji. Wpisanie w deklaracji podatkowej celu przelewu może spełniać tylko funkcję pomocniczą, rodzaj sugestii bez zobowiązania.

Tylko podatnicy rozliczający się za rok 2012 samodzielnie (za których rocznej deklaracji nie składa pracodawca lub organ rentowy) mogą w zeznaniu podać dodatkowe informacje, które wg niego powinny wpływać na rozdysponowanie środków przez niego przekazanych.

Niestety ustawodawca nie przygotował oddzielnego formularza wniosku poza wnioskiem wynikającym wprost z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym jak np. w PIT-37.

Nie oznacza to jednak, że podatnicy rozliczający się za pośrednictwem pracodawcy w ogóle nie mają możliwości przekazania 1% podatku. Mogą to zrobić, składając do dnia 30 kwietnia ponownie samodzielnie przygotowane zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub innym odpowiednim. Wówczas podatnik zobowiązany jest uwzględnić wszystkie swoje dochody, łącznie z tymi, które rozliczył już jego pracodawca.

Formularze na przekazanie 1% podatku umieszczone są przy końcu każdego typu zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39.

1% swojego podatku mogą przekazać także podatnicy ryczałtowi, podatnicy podatku liniowego, oraz podatnicy uzyskujący dochody z gry na giełdzie. Jednocześnie nie można przekazać 1% podatku dokonując rocznego rozliczenia na zasadach karty podatkowej.

Emeryci i renciści chcący przekazać 1% swojego podatku organizacji, otrzymując swój PIT roczny z ZUS, powinni złożyć PIT-37 tak jak wszyscy do 30 kwietnia 2013 r.

W aktualnym formularzu PIT przygotowano rubryki na określenie celu na jaki pomoc za pośrednictwem organizacji ma być udzielona. Może to być np. konkretna drużyna harcerska, czy konkretna osoba. Możliwe jest także umieszczenie swoich (darczyńcy) danych osobowych, żeby organizacja mogła stwierdzić, od kogo otrzymała pieniądze. Urząd Skarbowy ma obowiązek przekazać organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres darczyńcy no i oczywiście wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji. Musi zrobić to w formie pisemnej, nie później niż we wrześniu 2013 r. Z kwoty przelewu potrącane są koszty bankowe 1%.

2013-04-12T02:56:40+00:00