Kontynuacja ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r.

Wybór formy opodatkowania a w tym wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania na dany rok podatkowy składać należy do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Obowiązek składnia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili działalność:

  • opodatkowaną podatkiem liniowym,
  • opodatkowaną na zasadach ogólnych,
  • opodatkowanych kartą podatkową,
  • dokonują przekształcenia i z dniem 1 stycznia prowadzić będą działalność jako samodzielni przedsiębiorcy, spółka cywilna lub spółka jawna.

Gdy przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (CEiDG-1), a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Konieczność składania oświadczenia nie występuje, gdy podatnik kontynuuje tą samą formę rozliczenia w kolejnych latach niezależnie od ew. zmiana stosowanej stawki ryczałtowej, czy rozszerzenie przedmiotu działalności.

Oświadczenia nie trzeba ponawiać. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tej zasady nie zmienia rozszerzenie przedmiotu działalności o inne czynności, które można rozliczać ryczałtowo, ani też stosowanie innej niż do tej pory stawki ryczałtu.

Gdy jednak przedsiębiorca utraci prawo do ryczałtu ewidencjonowanego z powodu przekroczenie kwoty granicznej 150.000 euro wartość obrotu lub ze względu na wykonywanie czynności wyłączających prawo do opodatkowania ryczałtem i ponownie spełnia warunki do objęcia go ryczałtem, to powinien ponownie złożyć oświadczenie do organu skarbowego.

Podatnik, który utracił prawo do ryczałtu nie powraca do niego automatycznie. Obowiązkowe jest ponowne złożenie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

2015-12-28T02:05:49+00:00