Kara za PIT 2015 po terminie.

Gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego w terminie, to zgodnie z kodeksem karnym skarbowym (DzU. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS) może zostać ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z prawem wykroczenie skarbowe jest wtedy, gdy kwota należność nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie jest to kwota 9.250 zł. Kara grzywny w odniesieniu do wykroczeniu skarbowego wynosić może od 185 zł do 37.000 zł.

W przypadku postępowania mandatowego, stosowaną karą jest grzywna, której wysokość nie przekracza 3.700 zł czyli nie więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy kwota należności przekracza 9.250 zł mamy już do czynienia z przestępstwem skarbowym. Za jego popełnienie grozi podatnikowi kara grzywny od 616,70 zł , kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Podatnicy, którzy po wypełnieniu rocznej deklaracji podatkowej, są zmuszeni do zapłaty podatku PIT, powinni przede wszystkim zadbać o to, by deklaracja trafiła terminowo do urzędu skarbowego. Podatek, zapłacony nawet kilka dni po terminie, nie powinien rodzić konsekwencji innych niż tylko odsetki za zwłokę.

Sama zapłata podatku po terminie nie spowoduje kary, ale złożenie deklaracji PIT po terminie będzie karalne.

W przypadku spóźnionej zapłaty karze będzie podlegało dopiero uporczywe niepłacenie podatku. Dlatego samo opóźnienie, które zostanie uregulowane, nie będzie rodziło odpowiedzialności karno skarbowej.

Jeśli podatnik nie jest w stanie zapłacić podatku określonego w rocznej deklaracji podatkowej PIT, może wystąpić o udzielenie ulgi w jego spłacie lub o odroczenie zapłaty, rozłożenie podatku na raty, czy nawet umorzenie zaległości podatkowej. W tych przypadkach wymagane jest jednak złożenie oprócz rocznej deklaracji podatkowej PIT, również umotywowanego wniosku. Efektem odroczenia lub rozłożenia na raty jest odsunięcie w czasie zapłaty podatku pod warunkiem jednak naliczania odsetek.

Zarówno w przypadku opóźnienia spłaty, jak i zapłaty zaległości po uzyskaniu ulgi, dochodzi ostatecznie do uregulowania należności. Wyjątkiem jest całkowite umorzenie zapłaty, jednak taką ulgę stosuje się bardzo rzadko.

 

2016-05-02T19:50:02+00:00