Jednorazowa amortyzacja środka trwałego w 2013 r.

W przepisach o podatku dochodowym istnieje możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, w roku podatkowym w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mówi o tym art. 22k ust.7-13 ustawy o pdof.. Żeby jednak Podatnik mógł skorzystać z takiej formy amortyzacji muszą być spełnione określone przez ustawodawcę warunki. Po pierwsze środek trwały musi być zaliczony do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. W grupie uprawnionej do korzystania z jednorazowej amortyzacji znajdują się podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku podatkowym oraz mali podatnicy, czyli tacy , których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Pamiętać należy również że łączna wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć kwoty 50.000 euro. Do przeliczenia w/w kwot stosujemy średni kurs euro z 1 października 2012r. w wysokości 4,1020 zł, czyli kurs ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Reasumując, za małego podatnika uważany jest ten podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczy 4.922.000 zł, natomiast łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 205.000 zł

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym doradcą.

2012-10-05T20:21:48+00:00