Jakie ulgi i odliczenia podatkowe można rozliczyć w PIT za rok 2016

Przygotowując rozliczenie podatku dochodowego za rok 2016 skorzystamy z ulg bardzo podobnych jak rok wcześniej, jednak z istotnymi zmianami. Główne to stopniowa likwidacja ulgi na Internet przysługującej jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy rozliczając PITy za 2016 rok, likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane i zmiany w ulgach na dzieci. Nie zapłacimy podatku od świadczeń 500+.

Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą aktualne ulgi podatkowe.

 • ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny,
 • ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie), przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu,
 • ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko,
 • ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny,
 • odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację, przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika,
 • ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł,
 • ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną.,
 • ulga za krwiodawstwo – odliczenie od dochodu kwoty darowizny. Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa, należy pamiętać o pomnożeniu ilości (wyrażonej w litrach) oddanej bezpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł. Tyle bowiem wynosi wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dawcy za jeden litr pobranej krwi,
 • ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku.,
 • ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą, umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą,
 • ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • ulga na badanie i rozwój, maksymalnie 10-30% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi,
 • odliczenie na emeryturę – IKZE Maksymalna wartość odliczenia równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 4 866 zł,
 • odliczenie od dochodu składek ZUS:
  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku,
  • składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Większość ulg rozliczana jest od dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są rzadsze.

Wypełniając deklaracje podatkowe zawsze warto pamiętać, by sprawdzić z których ulg możemy skorzystać i jakie dokumenty są nam niezbędne do tego, żeby to zrobić.

W tym roku obowiązuje też ważna zmiana: gdy będzie potrzebna korekta zeznania, nie musi już składać uzasadnienia do niej.

Aby uzyskać więcej informacji , uzyskać pomoc w wypełnianiu PIT rocznego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

2018-12-06T23:33:25+00:00