Faktury korygujące rozliczamy na bieżąco od 1 stycznia 2016

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 dotyczą korekt przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania. Chodzi przykładowo o rabat, negocjacyjne obniżenie ceny, czy zwrot towaru w wyniku ugody.

Od 1 stycznia 2016 r. fakturę korygującą, która ma wpływ na wysokość przychodów lub kosztów uzyskania przychodów będąca skutkiem okoliczności, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym niż uzyskanie przychodu lub poniesienie kosztu, podatnik rozlicz w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nie trzeba cofać się z rozliczeniami.

Oznacza to, że korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnicy sporządzają w miesiącu wystawienia/ otrzymania faktury korygującej przez zmniejszenie/zwiększenie przychodów lub kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/poniesionych w tym samym miesiącu tj. „na bieżąco”.

Przy korekcie spowodowanej błędem – nadal rozlicza się wstecz.

Korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów będzie trzeba rozliczyć „wstecz” wyłącznie w sytuacji, gdy okoliczności powodujące zmianę ich wysokości istniały już pierwotnie tj. gdy korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką.

Nowe przepisy nie dotyczą przedawnienia.

Nowelizacja wyłącza możliwość bieżącego rozliczenia korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy przychód lub koszt dotyczy zobowiązania podatkowego, które uległo już przedawnieniu.

Nowe zasady dokonywania korekt będą miały zastosowanie zarówno do korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/poniesionych od 1 stycznia 2016 r., jak i do uzyskanych/poniesionych przed tą datą, jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu.

2016-02-25T03:08:13+00:00