Co zrobić gdy nie zdążysz z deklaracją PIT za rok 2017?

W tym roku 2 maja 2017 minął ostateczny termin składania rocznego zeznania podatkowego PIT za rok 2016. Zeznanie podatkowe PIT złożone po terminie jest ważne. Urząd podatkowy nie może odmówić przyjęcia zeznania nawet po terminie, jednak podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karno skarbowymi.

Zgodnie z art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Wysokość kary nakładanej przez urzędy zależy od tego, czy będzie to wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe. To, czy podatnik popełnił wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe zależy od wysokości niezapłaconej kwoty podatku. O ile kwota podatku nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, będzie to wykroczenie, natomiast powyżej tej kwoty –to już przestępstwo karno skarbowe. Wysokość grzywny za przestępstwo określają sądy.

Aby tego uniknąć należy jak najszybciej powiadomić urząd o niezłożonym w terminie zeznaniu podatkowym, zanim sam urząd zorientuje się, że dokumentów od nas nie ma, po czym bezwzględnie uregulować należny podatek.

Podatnik może zapewnić sobie uniknięcie kary poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli dokumentu powiadamiającego urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej.

Karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Podstawą skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych (art 16 § 2 k.k.s.).

Jaką treść powinien zawierać czynny żal? Należy podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”. Chodzi więc o dokładny opis zaistniałej sytuacji. W związku z tym w zawiadomieniu należy ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego. Czynny żal na ogół składany jest na piśmie. Można jednak przekazać informacje ustnie do protokołu.

Czynny żal jest nieskuteczny:

– kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

– po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Nie może skorzystać z instytucji czynnego żalu, sprawca, który:

– kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,

– wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,

– zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,

– nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Nie ma konieczności składania czynnego żalu w sytuacji gdy składamy korektę zeznania podatkowego. Wynika to z art. 16a k.k.s. „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.”

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej Kancelarii.

2017-05-04T01:20:39+00:00