Syndyk w postępowaniu udziału w wysokości 2/3 nieruchomości gruntowej przy ul. Okrzei 16A w Grodzisku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1230/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
udziału w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Okrzei 16A w Grodzisku Mazowieckim woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1G/00040876/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 236.913,00 zł ( słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych zero groszy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022 roku na adres: Kancelaria Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa z dopiskiem oferta przetargowa XIX GUp 1230/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz przeprowadzenie licytacji nastąpi w dniu 18 maja 2022 roku r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.846,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Danuty Ciechowicz w upadłości:
nr rach.bankowego: 26 1090 1014 0000 0001 4344 0834 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1230/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj 16 maja 2022 r.
Operat szacunkowy, warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel.
605 420 802 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

Warunki aukcji i sprzedaży 

Postanowienie sądu

Operat szacunkowy

Aneks do operatu szacunkowego 

2022-04-25T13:45:10+00:00