Udział w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowe – działki Werpol woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 466/21 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
I. Udział w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne numer 641, 642 położonej w miejscowości Werpol ( obręb 0019), gmina Nurzec – Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, o pow. 7,9000 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę
wieczystą KW nr BI3P/00028460/0. Działka ewidencyjna nr 641 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 78,17 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. 136,97
m2 . Działka nr 642 jest niezabudowana.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 38.333,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/00 groszy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa nr 1, XIX GUp 466/21.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 marca stycznia 2022 godz.12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.920,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Agnieszka Pilaszek w upadłości nr 04 1090 1056 0000 0001 3617 9631 z dopiskiem „wadium – przetarg nr 1 – sygn. akt. XIX GUp 466/21 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się
oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargiupadłościowe/

 

Warunki sprzedaży i aukcji 

Operat szacunkowy 

Postanowienie 

2022-02-04T14:44:56+00:00