Syndyk w postępowaniu upadłościowym- nieruchomość gruntowa we wsi Osetno

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (XIX GUp 160/21 , XIX GU 1880/20) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
– własność nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej we wsi Osetno , woj. warmińsko-mazurskie , powiat nowomiejski, gmina Biskupiec , działka nr ew. 121/26, obręb : 0009 Osetno, o pow. 1 499 m 2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr EL1N/00026894/3.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 79.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada2021 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa,
XIX GUp 160/21.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 godz.12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Katarzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001 4770 0962 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 160/21 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl/ zakładka przetargi upadłościowe/

 

Warunki Sprzedaży i Aukcji 

Operat Szacunkowy

Postanowienie Sądu

Ogłoszenie Monitor Sądowy 

2021-10-20T16:34:32+00:00