30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu

W poniedziałek 30 kwietnia 2018 weszła w życie Konstytucja Biznesu, która ma poprawić relacje między biznesem i administracją.

Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpiły ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy i projekty ustaw:

  • Prawo przedsiębiorców;
  • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji
  • o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Większość z tych przepisów weszła w życie w poniedziałek 30 kwietnia 2018.

1 lipca zaczną obowiązywać art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku, np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy firm wpisanych do KRS.

W Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
  • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
  • zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Najważniejsze elementy Konstytucji dla Biznesu to:

Działalność nierejestrowa prowadzona na najmniejszą skalę z przychodami miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, która nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie podlega rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dotyczy zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji).

Ulga na start to zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej, mimo że z powodu nieopłacania składek twym okresie nie będzie gromadzony kapitał na emeryturę.

Stopniowa rezygnacja z REGON – przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami będą posługiwać się wyłącznie numerem NIP .

Ponadto, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadku skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień chronić ma go przed negatywnymi konsekwencjami.

Utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm.

Zawieszanie działalności na dowolny czasu. Powstanie możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Na podstawie nowych przepisów jest też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Załatwianie on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP ma na celu zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. Określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazuje zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców. Powstanie stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.

Treść Konstytucji dla Biznesu pod linkiem:

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6375632/20180502_konst_biznesu_broszura.pdf

2018-05-16T16:53:42+00:00