Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów w lokalu w Mińsku Maz.

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów w lokalu w Mińsku Maz.

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/ udział w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 75 położonym w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103834/2 – za cenę nie niższą niż 69.893,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zlote)

2/ udział w wysokości 1/88 w odrębnym prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu – położonego w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103779/8 – za cenę nie niższą niż 6.608,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiem złotych)

3/ udziału w wysokości ½ w ruchomościach stanowiących wyposażenie lokalu opisanego w pkt.1 za cenę nie niższą niż 2.500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Łączna cena udziałów w lokalach i udziału w ruchomościach to kwota 79 001,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych) .

Wadium w wysokości 7.900,00 zł (słownie : siedem tysięcy dziewięćset złotych) należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości: Ewa Iwańska w upadłości nr rach. 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 13.03. 2018 r.

Zainteresowani winni dostarczyć ofertę w nieprzekraczającym terminie

do 13.03. 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ do Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 pon.-piąt.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03. 2018 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.

Szczegółowe warunki przetargu , zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.kancelaria-golebiowska.com.pl /przetargi upadłościowe/

Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu mieszkalnym i niemieszkalnym o którym mowa powyżej licytowany będzie przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego w dniu 22.03.2018 godz. 11.00. Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14BII , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Warunki przetargu

Sosnkowskiego 28

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close